Цэс Close

ЖАГСААЛТ: E-Mongolia-д орсон төрийн 516 үйлчилгээ

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар Засгийн газрын 100 хоногт багтаан төрийн 50 орчим байгууллагын 516 үйлчилгээг цахимжуулж, E-Mongolia системд нэгтгэлээ.

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

 • Төрсний бүртгэлийн лавлагаа
 • Гэрлэсний бүртгэлийн лавлагаа
 • Гэрлэлт бүртгэлгүй тухай лавлагаа
 • Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийн лавлагаа
 • Регистрийн дугаарын тухай лавлагаа
 • Регистрийн дугаар сольж, шинээр олгосон тухай лавлагаа
 • Овог, эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэлийн лавлагаа
 • Үндэсний энгийн гадаад паспортын бүртгэлгүй тухай лавлагаа
 • Үндэсний энгийн гадаад паспорт анх удаа авсан тухай лавлагаа
 • Үндэсний энгийн гадаад паспорт дахин авсан тухай лавлагаа
 • Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа
 • Оршин суугаа хаягийн лавлагаа
 • Цахим бүртгэлд хамрагдсан эсэх лавлагаа
 • Хуулийн этгээд улсын бүртгэлд бүртгэлтэй эсэх лавлагаа
 • Хуулийн этгээдийн хаягийн лавлагаа
 • Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчийн нэрийн тухай лавлагаа
 • Хуулийн этгээдийн нэр өөрчлөгдсөн тухай лавлагаа
 • Хуулийн этгээдийн татан буугдсан эсэх лавлагаа
 • Хуулийн этгээдийн бүртгэлгүй тухай лавлагаа
 • Хуулийн этгээдийн дэлгэрэнгүй лавлагаа
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалтын лавлагаа
 • Үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа /насанд хүрээгүй хүний/
 • Үндэсний энгийн гадаад паспорт захиалах
 • Иргэний үнэмлэх дахин авах

АВТО ТЭЭВРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ ТӨҮГ

 • Авто тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн лавлагаа
 • Оношилгоо, техникийн хяналтын үзлэгийн лавлагаа
 • Авто тээврийн хэрэгслийг улсын бүртгэлээс хасуулах
 • Авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ нөхөн олгох хүсэлт хүлээн авах
 • Авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ солих
 • Мэргэшсэн жолоочийн үнэмлэх нөхөн олгох хүсэлт хүлээн авах
 • Хот хоорондын нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчих тасалбар захиалах
 • Жуулчин тээврийн автобусад зөвшөөрөл олгох

ГААЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

 • Гаалийн байгууллагад өртэй эсэх тодорхойлолт /иргэн/
 • Гаалийн байгууллагад өртэй эсэх тодорхойлолт /ААН/

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

 • Татварын өрийн үлдэгдлийн лавлагаа
 • Байгууллагын татварын тооцоотой эсэх тухай тодорхойлолт
 • Татварын тайлангаа тушаасан эсэх тухай лавлагаа
 • Тендерийн тодорхойлолт
 • Иргэнд олгох тодорхойлолт
 • Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар
 • Суутгагчийн хуулийн этгээдэд олгосон орлогоос суутгасан татвар
 • Дотоодын бараа, үйлчилгээний суутгасан НӨАТ
 • Оршин суугч бус этгээдээс суутгасан НӨАТ
 • Дотоодын архины онцгой албан татвар
 • Дотоодын пивоны онцгой албан татвар
 • Дотоодын дарсны онцгой албан татвар
 • Дотоодын тамхины онцгой албан татвар
 • Дотоодын спиртын онцгой албан татвар
 • Дотоодын шимийн архины онцгой албан татвар
 • Улсын тэмдэгтийн хураамж
 • Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр
 • Өсөн нэмэгдэх нөөц ашигласны төлбөр
 • Үүсмэл ордын нөөц ашигласны төлбөр
 • Стратегийн ач холбогдол бүхий ордын АМНАТ-ын тусгай төлбөр
 • Суутгасан ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр
 • Арилжааны банкны суутгасан АМНАТ
 • Автын агаарын бохирдлын төлбөр
 • Нүүрсний агаарын бохирдлын төлбөр
 • Органик уусгагчийн агаарын бохирдлын төлбөр
 • Томоохон эх үүсвэрийн агаарын бохирдлын төлбөр
 • Ус бохирдуулсны төлбөр
 • Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, тэдгээртэй адилтгах орлогоос суутгасан татвар
 • Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар
 • Газрын үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар
 • Газрын төлбөр
 • Нийслэл хотын албан татвар
 • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалтаар ашигласны усны төлбөр
 • Зам ашигласны төлбөр
 • Автотээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн татвар
 • Хувь хүний орлогын албан татвар
 • Мөнгөн хадгаламжийн хүүгийн орлогоос суутгасан албан татвар
 • Иргэний үл хөдлөх, эд хөрөнгө борлуусны албан татвар
 • Галт зэвсгийн албан татвар
 • Ойн нөөц ашигласны төлбөр
 • Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөр
 • Байгалийн ургамал нөөц ашигласны төлбөр
 • Ахуйн хэрэглээний ус, рашаан ашигласны төлбөр
 • Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр
 • Хог хаягдал үйлчилгээний хураамж
 • Татварын торгууль
 • Татварын алданги
 • Газар эзэмших, ашиглах эрх борлуулсны албан татвар

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

 • Жолоочийн лавлагаа, мэдээлэл
 • Жолоодох эрхийн оноо
 • Галт зэвсэг эзэмших, өмчлөх эрхийн лавлагаа
 • Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа эсэх тодорхойлолт
 • Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тодорхойлолт
 • Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа эсэх тодорхойлолт
 • Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тодорхойлолт
 • Жолооны үнэмлэх солих, нөхөн олгох
 • Монгол Улсын олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэх захиалах /1 жил/
 • Монгол Улсын олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэх захиалах /2 жил/
 • Монгол Улсын олон улсын жолоодох эрхийн үнэмлэх захиалах /3 жил/

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

 • Шүүхийн шийдвэрээр бусдад төлбөргүй эсэх  тодорхойлолт /иргэн/
 • Шүүхийн шийдвэрээр бусдад төлбөргүй эсэх  тодорхойлолт /ААН/
 • Суллагдсан тухай тодорхойлолт
 • Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт
 • Иргэн (Даатгуулагчид) нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай тодорхойлолт

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

 • Ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолт
 • Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны лавлагаа
 • Нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулах
 • Хилийн чанадад оршин суугаа Монгол Улсын иргэн нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулах
 • Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн иргэний тодорхойлолт
 • Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай өрхийн тодорхойлолт (Нийслэл)
 • Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай өрхийн тодорхойлолт (Орон нутаг)

ХӨДӨЛМӨР ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

 • Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж олгох тодорхойлолт
 • Хүүхдийн мөнгө олгож байгаа эсэх тодорхойлолт
 • Гадаадаас ажиллах хүч авах үйлчилгээний зөвшөөрөл олгох
 • Жирэмсэн эхийн тэтгэмж
 • 0-3 хүртэлх насны хүүхэд асарсны тэтгэмж
 • Насны хишиг 65-аас дээш насны ахмад иргэдэд жилд 2 удаа насны ангиллаар олгодог үйлчилгээ
 • Алдарт эхийн тэтгэмж 1,2-р одон
 • Ихэр хүүхдийн тэтгэмж
 • Гурав болон түүнээс дээш хүүхэд төрүүлсэн өрх толгойлсон эх, эцгийн тэтгэмж

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГЫН ТӨВ

 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний лавлагаа
 • Суурь боловсролын гэрчилгээний лавлагаа
 • Дээд боловсролын гэрчилгээний лавлагаа
 • Ерөнхий боловсролын сургууль болон сургуулийн өмнөх боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
 • Авто тээврийн хэрэгслийн торгуулийн мэдээлэл

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

 • Эрүүл мэндийн даатгалын лавлагаа

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗАР

 • J ангиллын визийн зөвшөөрөл хүсэх
 • B ангилалын визийн зөвшөөрөл олгох
 • Виз сунгалт
 • Олон улсын хилийн боомт дээрээс В ангиллын визийн зөвшөөрөл хүсэх
 • Олон улсын хилийн боомт дээрээс Т ангиллын визийн зөвшөөрөл хүсэх
 • Албан зэргийн А2 ангиллын визийн зөвшөөрөл
 • Олон улсын хилийн боомт дээрээс 1 удаагийн "О" ангиллын визийн зөвшөөрөл хүсэх /Зөвхөн Төрийн бус байгууллагад/
 • Хөрөнгө оруулагч буюу "Т" ангиллын оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах хүсэлт
 • Хөрөнгө оруулагч буюу "HG" ангиллын оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах хүсэлт
 • Төрийн байгууллагын урилгаар ирсэн болон Засгийн газар хоорондын байгууллагад ажиллах гадаадын иргэн буюу А2 ангиллын оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах хүсэлт
 • Ерөнхий болон дээд боловсролын байгууллагад суралцагч буюу S1 ангиллын оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах хүсэлт
 • GB1, H1, H2, H3, H5, TS ангиллын оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах хүсэлт
 • GB-2 МУ-ын иргэнээс төрсөн 18 хүртэлх насны гадаад улсын харьяат хүүхэд
 • Жуулчин буюу J, ажил хэргийн буюу B визийн хугацаа сунгуулах хүсэлт
 • Гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрлийн сунгалт

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ

 • Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт гаргах
 • Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газар
 • Инженерийн шугам сүлжээний ажил шинээр хийх, зөөх, шилжүүлэх ажлын хүрээнд авто зам сэтлэх, сүвлэх зөвшөөрлийн хүсэлт хүлээн авах
 • Авто замд орц гарц, зогсоолын талбай шинээр гаргах хүсэлт хүлээн авах
 • Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагатай төлбөртэй зогсоолын гэрээ хийх хүсэлт хүлээн авах
 • Ус ашиглах зөвшөөрөл, эрхийн бичиг олгох, гэрээ байгуулах хүсэлт хүлээн авах
 • Элбэг ургамлыг ахуйн болон судалгаа шинжилгээний зориулалтаар ашиглах зөвшөөрлийн хүсэлт хүлээн авах

НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГАЗАР

 • Хурын ус хуримтлуулж, хөв цөөрөм байгуулах, суваг шуудуу татах дүгнэлт гаргах
 • Усны мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох талаар дүгнэлт, Засаг даргын тодорхойлолт гаргах
 • Цооног өрөмдөх, худаг гаргах зөвшөөрөл
 • Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулах хүсэлт хүлээн авах

ХОТЫН СТАНДАРТ, ОРЧНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ГАЗАР

 • Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах хүсэлт хүлээн авах

НИЙСЛЭЛИЙН СОЁЛ УРЛАГИЙН ГАЗАР

 • Автомат тоглоом, Биллъярд
 • Диско клуб
 • Тайчих клуб
 • Караоке
 • Соёл урлагийн /дуу, хөгжим, бүжиг, драм, кино, драм, загвар, хөтлөгч, жүжигчин, тайзны яриа, илтгэх урлаг, уран зураг, фото зураг, төрөл бүрийн хатгамал, нүүр будаг, хувиргалт/ сургалтын газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ олгох, сунгах хүсэлт хүлээн авах
 • Дэлгэцийн болон дүрс бичлэгийн бүх төрлийн кино үзвэрийн газруудын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ олгох, сунгах хүсэлт хүлээн авах

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБА

 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл шинээр авах
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл сунгуулах
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрлийн эрх сэргээх
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрлийн нэр шилжүүлэх
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл захирлын нэр солих
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрлийн хаягийн өөрчлөлт хийлгэх
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрлийн хаясан үрэгдүүлсэнг дахин авах
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл шинээр авах
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрөл сунгуулах
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрлийн эрх сэргээх
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрлийн нэр шилжүүлэх
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрлийн захирлын нэр солих
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрлийн хаягийн өөрчлөлт хийлгэх
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах зөвшөөрлийн хаясан үрэгдүүлсэнг дахин олгох
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх зөвшөөрөл шинээр авах
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх зөвшөөрөл сунгуулах
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх зөвшөөрлийн эрх сэргээх
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх зөвшөөрлийн нэр шилжүүлэх
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх зөвшөөрлийн хаягийн өөрчлөлт хийлгэх
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх зөвшөөрлийн захирлын нэр солих
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх зөвшөөрлийн хаясан үрэгдүүлсэнг дахин олгох
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулах
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн нэр шилжүүлэх
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн захирлын нэр солих
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хаягийн өөрчлөлт хийлгэх
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хаясан үрэгдүүлсэнг дахин олгох
 • Улирлын түр үйлчилгээнд спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл
 • Хөдөлмөр эрхлэлтийн лавлагаа
 • Орон сууцны холбогдолтой баримтын лавлагаа

НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗАР

 • Нас барсны бүртгэлийн архивын лавлагаа
 • Хурлын тэмдэглэлийн лавлагаа олгох
 • Захирамжлалын баримт бичгийн лавлагаа (захирамж, тогтоол, тушаал, шийдвэр)
 • Цалингийн тодорхойлолт
 • Ерөнхий боловсролын сургуулийн Улсын шалгалтын нэгдсэн дүнгийн хуулбар
 • Шилжилт хөдөлгөөний холбогдолтой лавлагаа
 • Шүүхийн шийдвэрийн архивын лавлагаа
 • Акт дүгнэлтийн лавлагаа олгох
 • Нотариатын баримтын хуулбар
 • Банк санхүүгийн архивын лавлагаа олгох
 • Өмч хувьчлалтай холбогдох баримтын лавлагаа
 • Цагаатгалын лавлагаа олгох

НИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

 • Жуулчин тээврийн автобусыг улсын дугаарын хязгаарлалтаас чөлөөлөх зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ
 • Дэн буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах
 • Зочид буудлын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах
 • Амралтын газрын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах
 • Жуулчны баазын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шинээр авах
 • Аялал жуулчлалын байгууламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл сунгуулах

ХИЛ ХАМГААЛАХ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

 • Ашигт малтмалын хайгуул хийх зорилгоор
 • Ашигт малтмал олборлолт, ашиглалтын зорилгоор
 • Газрын тос, эрдэс баялгийн тээвэрлэлт хийх /Улс хоорондын, уртын/ зорилгоор
 • Уул уурхайн тэсэлгээ, өрөмдлөг хийх зорилгоор
 • Нүүрс шигших угаах, баяжуулах зорилгоор
 • Бичил уурхайн үйл ажиллагаа эрхлэх зорилгоор
 • Түүх, угсаатны зүй, нүүдлийн соёл иргэншлийн судалгаа хийх зорилгоор
 • Эрдэм шинжилгээний судалгаа хийх зорилгоор
 • Геофизикийн судалгаа хийх зорилгоор
 • Палентологийн судалгаа хийх зорилгоор
 • Археологийн судалгаа хийх зорилгоор
 • Газар хөдлөлтийн чичирхийллийг судлах зорилгоор
 • Ургамал судлах зорилгоор
 • Усны хайгуул, гедрогеологийн судалгаа хийх зорилгоор
 • Зэрлэг ан, амьтны /хэвлээр явагч, хөхтөн амьтан,
 • шувуу, загас, цагаан зээр, ховордсон бусад ан амьтан судлах зорилгоор
 • Халдварт өвчний голомтын тандалт хийх зорилгоор
 • Хилийн боомт, чөлөөт бүсийн бүтээн байгуулалтын ажил хийх зорилгоор
 • Авто болон төмөр зам барих, засах
 • /Замын гүүр, далан, ус зайлуулах байгууламж/ зорилгоор
 • Цахилгаан дамжуулах шугам болон шилэн кабель татах зорилгоор
 • Гаалийн хяналтын талбай байгуулах, авто пүү ажиллуулах зорилгоор
 • Замын хяналт, шалгалт явуулах зорилгоор
 • Замын засвар үйлчилгээ, арчлан хамгаалалтын ажил эрхлэх зорилгоор
 • Жуулчны суурин бааз, кемп ажиллуулах зорилгоор
 • Жуулчны түр бааз, кемп ажиллуулах зорилгоор
 • Амрах, аялах, зугаалах зорилгоор
 • Мод, модон бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх зорилгоор
 • Самар, жимс, эмийн ургамал түүх, мод бэлтгэх, ойн цэвэрлэгээ хийх зорилгоор
 • Түгээмэл тархацтай байгалийн баялаг ашиглах /хайрга, дайрга, элс бэлтгэх/ зорилгоор
 • Газар тариалан эрхлэх зорилгоор
 • Худаг, уст цэг гаргах зорилгоор
 • Хадлан тэжээл хадах, бэлтгэх зорилгоор
 • Мал аж ахуй /өвөлжилт хаваржилт, мал бэлчээрлүүлэх/ эрхлэх зорилгоор
 • Фермерийн аж ахуй эрхлэх зорилгоор
 • Харуул, хамгаалалт зорилгоор
 • Ажил үйлдвэрлэл, үйлчилгээ /цайны газар, зочид буудал, халуун ус, мах махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх зорилгоор
 • Автомашин түрээсийн үйлчилгээ эрхлэх зорилгоор
 • Катерингийн үйлчилгээ эрхлэх зорилгоор
 • Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээ эрхлэх зорилгоор
 • Гаалийн бүрдүүлэлт хийх зорилгоор
 • Авто зогсоол, ажилчдын амралтын байр байгуулах, ажиллуулах зорилгоор
 • Шатахуун түгээх станц ажиллуулах зорилгоор
 • Үүрэн холбооны антени суурьлуулах, сүлжээний засвар үйлчилгээ хийх зорилгоор
 • Бүх төрлийн сургалт зохион байгуулах зорилгоор
 • Геологийн болон байр зүйн зураглал хийх зорилгоор
 • Кино, нэвтрүүлгийн зураг авалт зорилгоор
 • Нислэг үйлдэх зорилгоор
 • Шашны зан үйл хийх зорилгоор
 • Хилийн бүс, зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл - Хилийн боомтод нэвтрэх байнгын зөвшөөрөл шинээр авах, сунгах /төлбөргүй/;
 • Хилийн бүс, зурвас, боомтод нэвтрэх зөвшөөрөл - Хилийн боомтод нэвтрэх түр зөвшөөрөл /төлбөргүй/;

УС СУВГИЙН УДИРДАХ ГАЗАР

 • Шинэ баригдах барилгад цэвэр, бохир усны техникийн нөхцөл олгох
 • Гэр хорооллын шугамнаас цэвэр, бохир усны техникийн нөхцөл олгох
 • Цэвэр, бохир усны шугамын тодруулга хийх
 • Хуучин барилгад цэвэр, бохир усны техникийн нөхцөл олгох
 • Техникийн нөхцөл сунгах
 • Цэвэр бохир усны шугамын холбох цэг өөрчлөх зөвшөөрөл олгох
 • Цэвэр, бохир усны шугам зөөх зөвшөөрөл олгох

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

 • Мал, амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн
 • Өлөн гэдэс дамжуулан тээвэрлэх
 • Ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн
 • Амьд мал, амьтан, шувуу, үр, хөврөл
 • Мал, амьтны гаралтай түүхий эдэд
 • Мал, амьтны гаралтай бүтээгдэхүүнд
 • Ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн
 • Ангийн олзвор
 • Усны амьтан
 • Мал, амьтны гаралтай түүхий эдэд (ноос, ноолуур)
 • Евроазийн холбооны улсууд руу экспротлох түүхий эдийн гэрчилгээ (үс, ноос, эвэр, туурай гэх мэт.)
 • Солонгос улс руу экспортлох адууны махны махан дайвар бүтээгдэхүүн
 • Европын холбооноос бусад орон руу экспортлох амьтны эрүүл мэндийн гэрчилгээ (Өлөн гэдэс)
 • Европын холбооны орон руу экспортлох амьтны эрүүл мэндийн гэрчилгээ (Өлөн гэдэс)
 • Мал, амьтны гаралтай түүхий эдэд (Арьс, шир)
 • Мах махан бүтээгдэхүүний ариун цэврийн гэрчилгээ
 • Малын яснаас гаргаж авсан бүтээгдэхүүн
 • Адууны ясны гурил
 • Малын яс болон өөхнөөс гаргаж авсан бүтээгдэхүүн
 • Евроазийн холбооны улсууд руу экспортлох үхрийн мах, дайвар бүтээгдэхүүний гэрчилгээ
 • Евроазийн холбооны улсууд руу экспротлох хиам, лаазалсан мах, махан бүтээгдэхүүний гэрчилгээ
 • Евроазийн холбооны улсууд руу экспротлох адууны мах, дайвар бүтээгдэхүүний гэрчилгээ
 • Евроазийн холбооны улсууд руу экспротлох хонь ямааны махны гэрчилгээ
 • Сүүн сүүн бүтээгдэхүүний гэрчилгээ
 • БНХАУ-д экспортлох дулааны аргаар боловсруулсан үхэр, хонь, ямааны махан бүтээгдэхүүнд олгох мал эмнэлгийн гэрчилгээ
 • БНХАУ-д экспортлох үхрийн маханд олгох мал эмнэлгийн гэрчилгээ
 • БНХАУ-д экспортлох хонь, ямааны маханд олгох мал эмнэлгийн гэрчилгээ
 • БНХАУ-д экспортлох адууны маханд олгох мал эмнэлэг ариун цэврийн гэрчилгээ
 • Японлуу гаргах сүүний гэрчилгээ
 • БНХАУ-д экспортлох адууны махан бууз банш
 • Ургамал, үр, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн
 • БНХАУ руу экспортлох хивэгний эрүүл мэндийн гэрчилгээ
 • Мод, модон бэлдэц, монгол гэрийн мод
 • Хятад улсруу экспортлох үржлийн адууны эрүүл мэндийн гэрчилгээ
 • Хятад улсруу экспортлох нядалгааны адууны эрүүл мэндийн гэрчилгээ
 • Зэрлэг шувууны эрүүл мэндийн гэрчилгээ
 • Амьтны эрүүл мэндийн гэрчилгээ (Нохой, муур)
 • Мал эмнэлэгийн рентген оношлогооны аппарат ашиглах, хадгалах зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл
 • Рентген шинжилгээний тоног төхөөрөмж ашиглах зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл
 • Эрүүл мэндийн чиглэлээр рентген аппарат ашиглах, хадгалах эрхийн зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл
 • Рентген хяналтын аппарат ашиглах, хадгалах эрхийн зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл
 • Цацрагийн үүсгүүр ашиглах, хадгалах тусгай зөвшөөрөл хүсэх өргөдлийн маягт
 • Цацрагийн үүсгүүр тээвэрлэх өргөдлийн маягт
 • Цөмийн онош зүйн үүсгүүр ашиглах хадгалах тусгай зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл
 • Туяа эмчилгээний үүсгүүрийн ашиглах зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл
 • Цооногийн өрөмдлөгийн судалгаанд цацрагийн үүсгүүр ашиглах, хадгалах, тээвэрлэх эрхийн зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл
 • Цацрагийн үүсгүүр экспорт тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл
 • Рентген аппарат тоног, төхөөрөмж экспортлох тусгай зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл
 • Эмнэлгийн эмчилгээ оношлогонд ашиглах цацрагийн үүсгүүр импротлох зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл
 • Рентген аппарат тоног, төхөөрөмж импортлох тусгай зөвшөөрөл хүсэх өргөдөл
 • Цацрагийн үүсгүүр импротлох тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл
 • Тэсрэх материал тээвэрлэх хуудас
 • Тэсрэх материал ашиглах хяналтын хуудас

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЯАМ

 • Монгол Улсын иргэдийг гадаадад хөдөлмөр эрхлэхэд зуучлах тусгай зөвшөөрөл олгох үйлчилгээ
 • Японы ур чадварын дадлагажигчийн тодорхойлолт

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ

 • Эрчим хүчний барилга байгууламж эзэмших тусгай зөвшөөрөл
 • Эрчим хүчний барилга байгууламжийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч ААН-ийн цахим лавлагаа

УЛААНБААТАР ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ ТӨХК

 • Цахилгаан эрчим хүчний төлбөрийн үлдэгдэл шалгах, төлбөр төлөх үйлчилгээ
 • Шинээр цахилгаан эрчим хүчинд холбогдох техникийн нөхцлийн хүсэлт илгээх, олгох
 • Дулааны эрчим хүч хэрэглэгчийн төлбөр, тооцооны лавлагаа, онлайн төлбөр тооцоо

УЛААНБААТАР ДУЛААНЫ СҮЛЖЭЭ ТӨХК

 • Шинээр дулаан хангамжийн сүлжээнд холбогдох,техникийн нөхцлийн хүсэлт хүлээн авах, шийдвэрлэх
 • Дулааны тоолуурын техникийн нөхцлийн хүсэлт хүлээн авах, шийдвэрлэх

ДАРХАН СЭЛЭНГИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ

 • Хэрэглэгчийн онлайн систем

ЭРДЭНЭТ БУЛГАНЫ ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ

 • Хэрэглэгчийн онлайн төлбөр тооцооны систем

БАГАННУУР ЗҮҮН ӨМНӨД БҮСИЙН ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ

 • Хэрэглэгчийн онлайн төлбөр тооцооны систем

ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО

 • Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт,засвар үйлчилгээ
 • Харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн тохирлын гэрчилгээ шинээр авах - Баталгаажуулалт
 • Мэдээлэл холбооны сүлжээ байгуулах, эзэмших, ашиглах
 • Сансрын холбооны сүлжээ байгуулах, эзэмших, ашиглах
 • Шуудангийн сүлжээ байгуулах, эзэмших, ашиглах
 • Суурин холбооны тусгай зөвшөөрөл
 • Үүрэн холбооны тусгай зөвшөөрөл сунгалт
 • Сансрын хөдөлгөөнт холбооны тусгай зөвшөөрөл
 • Интернетийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл
 • Шуудангийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
 • Бүртгэлийн гэрчилгээ
 • Радио давтамж ашиглах эрхийн бичиг
 • Радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл
 • Үүрэн холбооны үйлчилгээнд Радио давтамжийн тусгай зөвшөөрөл авах
 • Интернетийн үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах
 • Сансрын холбооны сүлжээ байгуулах, эзэмших, ашиглах үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах
 • Сансрын хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах
 • Радио, телевизийн газрын сүлжээний үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах
 • Олон суваг дамжуулах үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах (Хиймэл дагуулаар дамжуулах)
 • Олон суваг дамжуулах үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах (Бусад)
 • Радио давтамжийн тусгай зөвшөөрөл сунгалт -
 • Арилжааны радио
 • Өргөн нэвтрүүлгийн тусгай зөвшөөрөл шинээр авах - Радио, телевизийн газрын сүлжээний үйлчилгээ
 • Олон нийтийн радио, телевиз
 • Өргөн нэвтрүүлгийн телевиз
 • Арилжааны телевиз
 • Арилжааны радио
 • Төлбөртэй радио, телевиз
 • Олон суваг дамжуулах үйлчилгээ
 • (Хиймэл дагуулаар дамжуулах) (Бусад)

АРХИВЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

 • Хөдөлмөр эрхлэлтийн лавлагаа
 • Цалингийн баримт бичгийн лавлагаа
 • Хүн амын тооллогын лавлагаа
 • Мал тооллогын лавлагаа
 • Бусад лавлагаа

БОЛОВСРОЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТӨВ

 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА ГЕОДЕЗИ ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР

 • Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах
 • Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сэргээх
 • Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нөхөж авах
 • Зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах
 • Зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сэргээх
 • Зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нөхөж авах
 • “Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт”-ийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх шинээр авах
 • “Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт”-ийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сунгах
 • “Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт”-ийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх нөхөж авах
 • “Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт”-ийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сэргээх
 • “Газрын кадастр”-ийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх шинээр авах
 • “Газрын кадастр”-ийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сунгуулах
 • “Газрын кадастр”-ийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх нөхөж авах
 • “Газрын кадастр”-ийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сэргээх
 • “Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа”-ны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх шинээр авах
 • “Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа”-ны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сунгуулах
 • “Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа”-ны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх нөхөж авах
 • “Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа”-ны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сэргээх
 • “Газрын нөхөн сэргээлт”-ийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх шинээр авах
 • “Газрын нөхөн сэргээлт”-ийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сунгуулах
 • “Газрын нөхөн сэргээлт”-ийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх нөхөж авах
 • “Газрын нөхөн сэргээлт”-ийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрх сэргээх
 • Геодезийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн тодорхойлолт
 • Зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн тодорхойлолт
 • “Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт”-ийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхийн тодорхойлолт
 • “Газрын кадастр”-ийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхийн тодорхойлолт
 • “Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа”-ны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхийн тодорхойлолт
 • “Газрын нөхөн сэргээлт”-ийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх мэргэжлийн байгууллагын эрхийн тодорхойлолт

МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ ТӨХК

 • Барилга байгууламжуудыг холбоожуулах үед техникийн нөхцөл олгох, сунгах /В/
 • Шилэн кабель суурилуулах техникийн нөхцөл шинээр олгох, сунгах /А/
 • Хороолол хотхоны хэмжээний барилга байгууламжуудыг холбоожуулах техникийн нөхцөл олгох, сунгах /D/
 • Холбооны худаг сувагчлал, кабель шугамын байгууламжийг хамгаалах, боломжтой тохиолдолд шилжүүлэх техникийн нөлцөл олгох, сунгах /С/

НИЙСЛЭЛИЙН ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР

 • Барилгажсан хэсэгт барилга барих хүсэлт гаргах
 • Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн байршилд барилга барих хүсэлт гаргах
 • Тусгай хамгаалалттай газар нутагт барилга барих хүсэлт гаргах

ХХААХҮЯ

 • Тамхи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл
 • Тамхи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл сунгалт
 • Тамхи импортлох тусгай зөвшөөрөл
 • Тамхи импортлох тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Спирт үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл
 • Спирт үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл сунгалт
 • Архи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл
 • Архи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Дарс үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл
 • Дарс үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Шар айраг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл
 • Шар айраг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Архи импортлох тусгай зөвшөөрөл
 • Архи импортлох тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Дарс импортлох тусгай зөвшөөрөл
 • Дарс импортлох тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Шар айраг импортлох тусгай зөвшөөрөл
 • Шар айраг импортлох тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Уламжлалт аргаар үйлдвэрлэсэн согтууруулах ундаа импортлох тусгай зөвшөөрөл
 • Уламжлалт аргаар үйлдвэрлэсэн согтууруулах ундаа импортлох тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг борлуулах тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг борлуулах тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Тамхины ургамал тарих тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Тамхины ургамал тарих тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Таримал ургамлын үр үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Таримал ургамлын үр үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг импортлох тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг импортлох тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Шинээр малын үүлдэр, омог бий болгох тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Шинээр малын үүлдэр, омог бий болгох тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Гадаадаас сайжруулагч мал, амьтан авах тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Гадаадаас сайжруулагч мал, амьтан авах тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Бичил биетнийг өсгөвөрлөх тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Бичил биетнийг өсгөвөрлөх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Мал гадаадад гаргах тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Мал гадаадад гаргах тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Үр, өндгөн эс, хөврөлийг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Үр, өндгөн эс, хөврөлийг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Үр, өндгөн эс, хөврөлийг үйлчилгээнд нэвтрүүлэх тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Үр, өндгөн эс, хөврөлийг үйлчилгээнд нэвтрүүлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Үржүүлгийн бүтээгдэхүүн гадаадад гаргах тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Үржүүлгийн бүтээгдэхүүн гадаадад гаргах тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Цэвэр үүлдрийн адуу экспортод гаргах лиценз
 • Үржлийн бусад адуу экспортод гаргах лиценз
 • Цэвэр үүлдрийн үржлийн үхэр экспортод гаргах лиценз
 • Үржлийн бусад үхэр экспортод гаргах лиценз
 • Цэвэр үүлдрийн гахай экспортод гаргах лиценз
 • Хонь экспортод гаргах лиценз
 • Ямаа экспортод гаргах лиценз
 • Тэмээ экспортод гаргах лиценз
 • Малын гүн хөлдөөсөн үр, хөврөл үр экспортод гаргах лиценз
 • Мал эмнэлгийн зориулалттай вакцин, бусад бичил биетний өсгөвөр экспортод гаргах лиценз
 • Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Тамхи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Тамхи импортлох тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Спирт үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Архи үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Дарс үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Шар айраг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Архи импортлох тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Дарс импортлох тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Шар айраг импортлох тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Уламжлалт аргаар үйлдвэрлэсэн согтууруулах ундаа импортлох тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг борлуулах тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Тамхины ургамал тарих тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Таримал ургамлын үр үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг импортлох тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Шинээр малын үүлдэр, омог бий болгох тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Гадаадаас сайжруулагч мал, амьтан авах тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Бичил биетнийг өсгөвөрлөх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Мал гадаадад гаргах тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Үр, өндгөн эс, хөврөлийг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Үр, өндгөн эс, хөврөлийг үйлчилгээнд нэвтрүүлэх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Үржүүлгийн бүтээгдэхүүн гадаадад гаргах тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа
 • Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн лавлагаа

СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО

 • Сонгогчийн мэдээлэл

ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР

 • Жижиг, дунд, үйлдвэр эрхлэгчийн тодорхойлолт

МИАТ

 • Агаарын тээврийн нислэгийн тийз захиалах

УБТЗ

 • Төмөр замын тасалбар захиалах

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ

 • Вакцины гэрчилгээ

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЯАМ

 • Архивын лавлагаа (ажилд томилсон, чөлөөлсөн, сургалт, чөлөө г.м)
 • Гэрээ, хэлэлцээрийн хуулбар авах
 • Цалингийн тодорхойлолт авах /7 хүртэлх жилийн/
 • Архивын сан хөмрөгт баримт байхгүй тодорхойлолт

НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

 • Галын дүгнэлт

ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ, ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН ГАЗАР

 • Дугаарын хязгаарлалтаас чөлөөлөх хүсэлт

НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР

 • Ажилчдын автобусны зөвшөөрөл олгох
 • автомашины засварын үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл олгох
 • Ангиллын гэрчилгээ - В (Автомашины угаалгын үйлчилгээ)
 • Ангиллын гэрчилгээ - С (Автомашин, сэлбэг хэрэгслийн худалдаа үйлчилгээ)
 • Хүүхдийн автобусны зөвшөөрөл олгох

ЗГХЭГ

 • Өргөдөл гомдол санал хүсэлт гаргах үйлчилгээ

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

 • Эмнэлгийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагуудад ажлын байрны дүгнэлт гаргах
 • Эмийн сангийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагуудад ажлын байрны дүгнэлт гаргах
 • Сувилалын чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагуудад ажлын байрны дүгнэлт гаргах
 • Сувилалын чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах
 • Ахуйн хортон шавьж, мэрэгч устгал, ариутгалын үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагуудад ажлын байрны дүгнэлт олгох
 • Ахуйн хортон шавьж, мэрэгч устгал, ариутгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах
 • Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах
 • Эмийн сангийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах

Сэтгэгдэл үлдээх

Таны имэйл нийтэд харагдахгүй.

Хуваалцах

Линк Хуулах

Хуулах